top of page

​의정부 효자중학교 홈베이스

위치 _ 의정부 효자중학교

설계내역 _ 홈베이스 구축사업 (기획+기본+실시+감리)

담당PM _ 이건엽

​사진 _ STUDIO QUIIPEN

P2170023
P2170021
P2170029
P2170033
P2170039
P2170040
P2170041
P2170044
P2170045
P2170048
P2170050
P2170054
P2170058
P2170057
P2170059
20220919_123812
bottom of page